zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Informacje o dm pekao > Aktualności

AKTUALNOŚCI
CEZ a.s. wypłata dywidendy w latach 2017-2018

Podstawowe informacje:

2017 2018
Stawka dywidendy brutto za 1 akcję:

33,00 CZK

33,00 CZK

Dzień ustalenia praw: 28 czerwca 2017 r. 28 czerwca 2018 r.
Termin wypłaty dywidendy: 1 sierpnia 2017 r. 1 sierpnia 2018 r.
Standardowa stawka podatku: 35 %
Preferencyjna stawka podatku dla polskich akcjonariuszy: 5 % (0 % dla funduszy emerytalnych, organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych)

 

Informacje dotyczące możliwości uzyskania niższej stawki podatkowej "standard refund"

Standardowa stawka podatku od dywidendy akcji CEZ wynosi 35%. Polscy akcjonariusze mogą starać się uzyskać preferencyjną stawkę podatkową składając za pośrednictwem Domu Maklerskiego Pekao (DM Pekao) do KDPW, a dalej do Clearstream Banking Luxembourg, wymagane prawem dokumenty.

W przypadku, gdy Pani/Pana intencją będzie uzyskanie preferencyjnej stawki podatkowej niezbędne jest dostarczenie do Centrali DM Pekao w terminie do 13 września 2018 r. do godz. 18.00 oryginałów następujących dokumentów (formularze dokumentów w załączeniu):

  • oryginału dokumentu wystawionego przez właściwy dla podatnika urząd skarbowy dotyczącego Pana/Pani statusu podatkowego, tj. Certyfikatu Rezydencji (Certificate of Residence), który powinien być wystawiony za okres uwzględniający datę ustalenia praw, tj. 28 czerwca 2017 r. i/lub 28 czerwca 2018 r., dlatego aby dokument spełniał wymagania władz podatkowych Republiki Czeskiej, data wystawienia Certyfikatu Rezydencji powinna przypadać po dniu ustalenia praw (w przypadku gdyby dostarczony certyfikat rezydencji był przygotowany w oparciu o wzór Clearstreamu, wówczas jego data wystawienia powinna przypadać przed datą ustalenia praw i jest on ważny przez rok od daty wystawienia),
  • w przypadku osób fizycznych i osób prawnych
    oryginału wystawionej i podpisanej przez akcjonariusza (w przypadku osób prawnych zgodnie z zasadami reprezentacji) Deklaracji Własności (Declaration of Beneficial Ownership). Jeśli deklarację wypełnia i podpisuje w imieniu akcjonariusza pełnomocnik, wówczas w treści deklaracji musi być jasno wskazane, iż jest do tego uprawniony na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa poniżej. Numer, który należy wpisać w deklaracji własności w polu Account (Clearstream Banking account number) to numer konta prowadzonego przez Clearstream Banking Luxembourg dla KDPW: 72457,
  • oryginału wystawionego i podpisanego przez akcjonariusza Pełnomocnictwa (Power of Attorney), dostarczanego w przypadku, gdy ww. deklaracje wypełnia i podpisuje w imieniu akcjonariusza pełnomocnik (osoba trzecia).

Jeżeli w przeszłości Pani/Pan ubiegał się o ulgę u źródła, quick refund lub standard refund za pośrednictwem KDPW lub Clearstream Banking, odpowiednia deklaracja własności oraz pozostałe dokumenty zostały uznane przez CBL i w efekcie doszło do zastosowania preferencyjnej stawki lub zwrot nadpłaconego podatku, przesłana wówczas deklaracja pozostaje ważna do odwołania i nie ma konieczności jej ponownego składania.

Dodatkowa informacja dla osób prawnych:

Wszystkie dokumenty przygotowywane przez akcjonariusza będącego osobą prawną powinny być wystawione na papierze firmowym (dotyczy wyłącznie akcjonariuszy instytucjonalnych), zawierać datę wystawienia oraz powinny być opatrzone pieczęcią firmową i podpisami uprawnionych osób.

Ponadto, konieczne jest, aby we wszystkich dokumentach dotyczących danego akcjonariusza występowała dokładnie taka sama nazwa podmiotu ubiegającego się o preferencyjną stawkę podatku. Ewentualne rozbieżności w nazwie akcjonariusza mogą spowodować odrzucenie dokumentów.

Opłaty:

W związku z procedurą „standard refund" zastosowanie mają opłaty zgodnie z punktem 8.6.2 Tabeli Opłat KDPW S.A. w wysokości 340 zł od jednego dokumentu, lecz nie mniej niż 800 zł.

Dlatego też w przypadku Pani/Pana decyzji o skorzystaniu z prawa o ubieganie się o zastosowanie niższej stawki podatku, wymagane jest uiszczenie stosownej opłaty na rzecz DM w wysokości wskazanej powyżej.

Dostarczenie dokumentów do DM Pekao:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z dowolnym Punktem Usług Maklerskich DM Pekao.

Inwestując na rynkach zagranicznych należy w szczególności zwracać uwagę na następujące ryzyka:

  • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu - brak pewności, co do kierunku kształtowania się ceny instrumentu finansowego w przyszłości potencjalnie skutkujący stratą części lub całości zainwestowanego kapitału,
  • ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych nabywanych na rynkach zagranicznych lub denominowanych w walutach obcych dodatkowym elementem niepewności jest ryzyko kształtowania się kursów walut obcych w stosunku do waluty polskiej, powodujące że inwestycja w te instrumenty może mieć efekt odmienny od założonego,
  • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania - związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi na rynkach zagranicznych, na których dokonywana jest inwestycja w instrumenty finansowe,
  • ryzyko regulacyjne kraju emitenta - związane z odmiennymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi obowiązującymi w kraju emitenta instrumentu finansowego.

Ryzyko inwestycyjne zależy również od rodzaju instrumentu finansowego, będącego przedmiotem inwestycji i jest szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.dm.pekao.com.pl w zakładce MIFID w DM Pekao-AKCJE.


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE