zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Informacje o dm pekao > Aktualności

AKTUALNOŚCI
Nowy Pakiet Informacyjny Domu Maklerskiego Pekao oraz zmiany w zasadach obsługi obowiązujące od 22 października 2018 roku.

Szanowni Państwo,

Dom Maklerski Pekao (DM) uprzejmie zawiadamia, że z dniem 22 października 2018 roku zostały wprowadzone zmiany implementujące pakiet regulacyjny MiFID II1 oraz Rozporządzenia2.

PAKIET INFORMACYJNY

Zakres zmian obejmuje m.in. dodanie:

 • postanowień związanych z wprowadzeniem zasad zarządzania produktami,
 • informacji o prowadzeniu rejestracji i archiwizacji kontaktów z klientami,
 • zasad przyjmowania i przekazywania świadczeń od osób trzecich (zachęt),
 • opisu kosztów i opłat ponoszonych przez klientów w związku z zawieraniem transakcji wskazanymi produktami inwestycyjnymi,
 • zestawień o szacunkowych kosztach i ich wpływie na zwrot z inwestycji dla reprezentatywnych produktów inwestycyjnych w wariantach neutralnym, optymistycznym i pesymistycznym,
 • uzupełnienie charakterystyki produktów inwestycyjnych oferowanych przez DM m.in. o sposób ich funkcjonowania w zależności od scenariusza zmian kursów, jak również:
  • dodanie charakterystyki instrumentów finansowych objętych BRRD,
  • dodanie charakterystyki fazy pre-market,
 • nowych zasad przekazywania raportów ze świadczonych usług.

oraz uszczegółowienie Polityki klasyfikacji i reklasyfikacji Klienta w Domu Maklerskim Pekao, w tym uzupełnienie o zestawienie zasad traktowania klientów w podziale na kategorie.

DETALICZNE PRODUKTY ZBIOROWEGO INWESTOWANIA I UBEZPIECZENIOWE PRODUKTY INWESTYCYJNE (PRIIP)

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje dot. detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (tzw. „PRIIP” - Packaged Retail and Insurance-based Investment Products4), DM zobowiązany jest do przekazania Klientom dokumentów zawierających kluczowe informacje (tzw. „KID” - Key Information Document) przed  powzięciem przez nich decyzji inwestycyjnej dotyczącej oferowanych lub sprzedawanych instrumentów finansowych klasyfikowanych jako PRIIP.

KID jest to dokument sporządzanym przez twórcę instrumentu PRIIP w wystandaryzowanym formacie co wpływa na możliwość porównania przez klienta detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych.

Dokument zawiera w szczególności informacje dotyczące charakteru i cech produktu, w tym kluczowe informacje dot. ewentualnej utraty kapitału, kosztów i profilu ryzyka danego produktu, a także informacje na temat wyników oraz niektóre inne szczególne dane, które mogą być konieczne do zrozumienia cech poszczególnych rodzajów produktu.

Przedmiotowe dokumenty udostępnione są w DM w Punktach Usług Maklerskich oraz w procesie składania zapisu.

Z dokumentami KID dotyczącymi instrumentów finansowych określanych jako PRIP i notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. można się zapoznać korzystając ze stron:

KWESTIONARIUSZ PREFERENCJI, POTRZEB I PODEJŚCIA DO INWESTOWANIA ORAZ ADEKWATNOŚCI (Dane MIFID)

Zmiany prawne zobowiązują DM do oceny czy usługi maklerskie i instrumenty finansowe będące w ofercie DM są adekwatne dla każdego klienta. Zebrane informacje posłużą działaniu DM w jak najlepiej pojętym interesie klienta.

Uwzględniając powyższe DM przed zawarciem Umowy świadczenia usług maklerskich oraz w odniesieniu do dotychczasowych klientów zobowiązany jest do zbierania od klientów dodatkowych informacji umożliwiających ocenę wiedzy i doświadczenia dotyczących inwestowania celem dokonania analz, które z usług maklerskich lub instrumentów finansowych będących przedmiotem tych usług w ofercie DM są dla klienta adekwatne, a także dostosowane do jego potrzeb, cech i celów inwestycyjnych, oraz tolerancji dla ryzyka i sytuacji finansowej.

Dotychczasowy „Kwestionariusz adekwatności” został zastąpiony „Kwestionariuszem preferencji, potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności” (Kwestionariusz”). Zawiera dodatkowo pytania, odnośnie celów inwestycyjnych Klienta, jego akceptacji ryzyka, horyzontu inwestycyjnego oraz sytuacji finansowej.

Pozyskane informacje pozwolą DM na przypisanie Klienta do Grupy docelowej, czyli grupy klientów, dla których dany produkt jest odpowiedni. Do dotychczasowych ostrzeżeń/oświadczeń prezentowanych klientom dodane zostały nowe ostrzeżenia/oświadczenia ostrzegające klienta
o nabywaniu produktu nie odpowiadającego Jego potrzebom, cechom i celom.

W przypadku gdy DM nie otrzyma od klienta odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Kwestionariuszu preferencji, potrzeb, podejścia do inwestowania oraz adekwatności, nie będzie mógł określić, które instrumenty finansowe odpowiadają potrzebom, cechom i celom inwestycyjnym, klienta jego tolerancji dla ryzyka i sytuacji finansowej, o czym DM ostrzeże klienta.

W przypadku braku kwestionariusza DM może ograniczyć zakres świadczonych usług na rzecz klienta. Przypominamy, również iż ocenie w ramach badania MIFID podlega Klient, będący posiadaczem lub współposiadaczem rachunku inwestycyjnego w DM.

Kwestionariusz można wypełnić:

 • w serwisie internetowym Pekao24Makler w zakładce Ustawienia/Moje Dane w sekcji Dane MIFID
 • w Punkcie Usług Maklerskich DM (wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej www.dm.pekao.com.pl)
 • u konsultanta infolinii DM pod numerami:
  • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych);
  • +48 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata według cennika operatora).

Prosimy o wypełnienie kwestionariusza.

W razie pytań prosimy o kontakt z konsultantem infolinii DM w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00 pod numerami telefonów:

 • 800 105 800 z telefonu stacjonarnego (połączenie bezpłatne) lub
 • +48 22 591 22 00 z zagranicy lub z telefonu komórkowego (opłata wg cennika operatora).

 

Z poważaniem,
Dom Maklerski Pekao

_________________________________________

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive): dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE oraz akty prawne Unii Europejskiej uzupełniające tę dyrektywę, obowiązujące bezpośrednio lub implementowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. 2018/1112), wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012
4 PRIIP - instrumenty, których cena (kwota do wypłaty przy wykupie) zależy od wartości referencyjnych (np. indeks giełdowy, kurs walutowy itp.) lub innych aktywów, których Inwestor bezpośrednio nie nabył. Są to np. instrumenty pochodne, certyfikaty funduszy zamkniętych, ETF-y itp. 


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE