zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferta usług > Rachunek inwestycyjny

RACHUNEK INWESTYCYJNY

Rachunek inwestycyjny w DM Pekao to:

Dom Maklerski otwiera rachunek inwestycyjny po zawarciu z Klientem Umowy świadczenia usług maklerskich.

Przed zawarciem Umowy, DM:

  • przekazuje Klientowi, w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, szczegółowe informacje dotyczące DM oraz usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy,
  • przekazuje Klientowi informacje dotyczące stosowanej Polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,
  • zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego, niezbędnych do dokonania oceny, czy instrumenty finansowe będące przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, są odpowiednie dla danego Klienta.

Osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przy zawieraniu umowy obowiązane są do:

  • okazania dowodu osobistego/paszportu lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość w rozumieniu właściwych przepisów (w przypadku Klientów będących obywatelami polskimi okazany dokument musi zawierać numer PESEL),
  • złożenia oświadczenia o miejscu stałego zamieszkania i płacenia podatków lub złożenia certyfikatu rezydencji.

Istnieje możliwość założenia wspólnego rachunku dla dwóch posiadaczy, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, w tym małżonków. Rachunek może być prowadzony dla małżonków, o ile obowiązuje małżeńska wspólność ustawowa lub gdy ich udziały w środkach pieniężnych i instrumentach finansowych, które będą zapisane na Rachunku wspólnym, są równe. Dla pozostałych posiadaczy Rachunek wspólny może być prowadzony, o ile ich udziały w środkach pieniężnych i instrumentach finansowych, które będą zapisane na Rachunku wspólnym, są równe.

Krajowe osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz stowarzyszenia zwykłe przy zawieraniu Umowy składają:

  • aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru potwierdzający posiadanie osobowości prawnej lub zarejestrowanie jednostki organizacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej wskazujący nazwę (firmę) Klienta, formę organizacyjną, siedzibę i adres, a w przypadku stowarzyszenia zwykłego - odpis regulaminu,
  • dokument wskazujący numer statystyczny REGON, w stosunku do osób, które na mocy stosownych przepisów zobowiązane są do uzyskania takiego numeru, oświadczenie o posiadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP oraz o właściwym Urzędzie Skarbowym, o ile wyciąg, o którym mowa powyżej, nie zawiera tych informacji,
  • dokumenty wskazujące osoby upoważnione do dysponowania Rachunkiem i składania w imieniu tego podmiotu innych oświadczeń dotyczących Umowy wraz ze wzorami ich podpisów, adresami zameldowania, numerami ewidencyjnymi PESEL oraz seriami i numerami ich dokumentów tożsamości.
  • Kod LEI (Legal Entity Identifier) to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442, nadawany przez agencje kodujące akredytowane przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKU INWESTYCYJNEGO

Klient może rozwiązać Umowę świadczenia usług maklerskich na zasadach określonych w regulaminie. Wypowiedzenie umowy maklerskiej wymaga zachowania formy pisemnej.


Bankowość elektroniczna
Regulacje - pliki do pobrania
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE