zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferta usług > Krótka sprzedaż

KRÓTKA SPRZEDAŻ

Dom Maklerski Pekao umożliwia Inwestorom realizację zleceń krótkiej sprzedaży. Istotą krótkiej sprzedaży jest przewidywanie, że cena papieru wartościowego spadnie - Inwestor może sprzedać akcje, których nie posiada, zakładając, że przy spadku kursu odkupi papiery po niższej cenie. Osiągnięte różnice kursowe stanowią zysk z transakcji. Usługa umożliwia osiąganie zysków na rynku spadkowym.

W każdej transakcji KS uczestniczą strony sprzedająca i kupująca. Strona kupująca oczekuje, że w terminie rozliczenia transakcji otrzyma nabyty papier wartościowy.

Ponieważ Klient dokonujący transakcji krótkiej sprzedaży nie posiada sprzedawanych papierów wartościowych, zobowiązuje się do ich dostarczenia w dniu rozliczenia transakcji.

Źródłem dostarczanych papierów wartościowych może być:

 • odkup w trybie day tradingu;
 • pożyczka papierów wartościowych;
 • transfer z innego rachunku lub innego rynku.

Warunkiem korzystania z krótkiej sprzedaży (KS) w Domu Maklerskim Pekao jest:

 • posiadanie na rachunku inwestycyjnym aktywów netto w wys. min. 50 000 PLN netto
  (tzn. po odliczeniu zobowiązań kredytowych);
 • zawarcie Umowy krótkiej sprzedaży w Punkcie Usług Maklerskich;
 • ustanowienie depozytu zabezpieczającego KS przed złożeniem zleceń KS.

Zasady obsługi krótkiej sprzedaży określone są w komunikacie Dyrektora DM Pekao.

Krótka sprzedaż jest traktowana jako strategia inwestycyjna obciążona większym ryzykiem inwestycyjnym niż zwykły zakup akcji. Więcej o ryzyku związanym z krótką sprzedażą w dziale MIFID w DM Pekao - Ryzyka związane z inwestowaniem

Zabezpieczenie

Warunkiem złożenia zlecenia krótkiej sprzedaży jest ustanowienie przez Inwestora na rachunku inwestycyjnym zabezpieczenia w wysokości wymaganej przez DM Pekao.

Zabezpieczenie może zostać ustanowione:

 • w gotówce (wymagany poziom zabezpieczenia – min. 40%)
 • w papierach wartościowych (maksymalny dopuszczalny poziom zabezpieczenia – do 60%).

Na poczet zabezpieczenia KS uznawane są papiery wartościowe znajduje się na liście Tabeli Zabezpieczeń KDPW_CCP (w wartości ważonej stopą uznania dla danego papieru wartościowego).

Tabela Zabezpieczeń na stronie KDPW_CCP:
http://www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Parametry/SPAN/tab_zab.xls

Zabezpieczenie ustanawiane na rachunku inwestycyjnym

Otwarta pozycja Minimalne - 100% Maksymalne / wstępne 125%
Aktywne zlecenie KS Zabezpieczenie wstępne 25%

Środki z zabezpieczenia zwalniane tylko na postawie dyspozycji Klienta.

Wartość zabezpieczenia podlega codziennej weryfikacji w odniesieniu do wartości rynkowej instrumentów i musi się mieścić w przedziale 100 – 125% wartości rynkowej pozycji krótkiej (z uwzględnieniem poziomu współczynników ryzyka Klienta).

UWAGA!

W przypadku spadku wartości zabezpieczenia poniżej progu wartości minimalnej, Klient - bez wezwania – zobowiązany jest ustanowić zabezpieczenie uzupełniające, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem kolejnej sesji. Jeśli papier wartościowy zostaje usunięty z listy papierów wartościowych, które mogą stanowić zabezpieczenie krótkiej sprzedaży, Klient jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia uzupełniającego.

 • Jeśli Klient nie ustanowi zabezpieczenia uzupełniającego, DM Pekao dokonuje interwencyjnej sprzedaży takiego papieru wartościowego i zalicza należności z takiej sprzedaży na poczet zabezpieczenia – do wartości depozytu maksymalnego. Opłata karna wynosi dwukrotność stawki KDPW_CCP za zawieszenia, nie mniej niż 100 zł (od każdego papieru) + zawieszenie obsługi krótkiej sprzedaży na rachunku na 1 miesiąc.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Infolinią Domu Maklerskiego Pekao pod numerami telefonów:

 • 800 105 800 (połączenie bezpłatne, dostępne dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych);
 • +48 22 591 22 00 (dla połączeń z zagranicy oraz z telefonów komórkowych – opłata wg cennika operatora).

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE