zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Mifid w dm pekao > Informacje o DM Pekao

INFORMACJE O DM PEKAO

NAZWA ORAZ DANE TELEADRESOWE

Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Dom Maklerski Pekao (DM/Dom Maklerski)
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Strona internetowa: www.dm.pekao.com.pl
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne), +48 22 591 22 00 (wg taryfy operatora)
Adres e-mailowy DM: dm@pekao.com.pl


NAZWA PODMIOTU, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI DM

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


NAZWA ORGANU, KTÓRY UDZIELIŁ ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ

Komisja Nadzoru Finansowego
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


JĘZYKI, W KTÓRYCH DM ŚWIADCZY SWOJE USŁUGI

DM informuje, że językiem, w którym Klient może kontaktować się z DM i w którym sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje, jest język polski.


SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z DOMEM MAKLERSKIM

W zakresie zleceń i dyspozycji:

 • Kanały zdalne:
  • Internet:
  • Telefon: 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub +48 22 591 22 00 (wg taryfy operatora) - dla połączeń z telefonów komórkowych i zagranicy, w dni robocze w godzinach 8:00-20:00,
  • Faks: + 48 22 821 87 71
 • Osobiście w Punktach Usług Maklerskich w godzinach ich otwarcia (wykaz placówek PUM dostępny jest na stronie www.dm.pekao.com.pl).

W pozostałym zakresie:

 • Listownie na adres Domu Maklerskiego.


USŁUGI, W TYM USŁUGI MAKLERSKIE, ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI

Świadczenie przez DM następujących usług:

 • wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 • oferowanie instrumentów finansowych,
 • przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, prowadzenie rachunków derywatów, prowadzenie rachunków pozagiełdowych instrumentów finansowych i rachunków pieniężnych,
 • wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską,
 • dostarczanie informacji o notowaniach instrumentów finansowych i innych informacji rynkowych

nie jest możliwe, jeżeli Klient nie ma zawartej z DM Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.

Ponadto DM sporządza i dystrybuuje analizy inwestycyjne, rekomendacje o charakterze ogólnym oraz rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych.


ZASADY OCHRONY AKTYWÓW KLIENTÓW

Dom Maklerski jest uczestnikiem prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) obowiązkowego systemu rekompensat, którego celem jest zapewnienie Klientom wypłat środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych w przypadku:

 • ogłoszenia upadłości domu maklerskiego,
 • prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
 • stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.
  System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków Klientów do wysokości równowartości w złotych 3.000 EUR - w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EUR.

Powyższe wartości określają maksymalną wysokość roszczeń Klientów, bez względu na to, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadali środki w Domu Maklerskim.

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu rekompensat określone są w Dziale V ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi „Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat”.

Środki pieniężne Klientów deponowane są w Banku Pekao S.A. Dom Maklerski może zdeponować środki pieniężne Klientów w innych bankach krajowych lub zagranicznych. Środki pieniężne Klientów deponowane są odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego.

W celu zapewnienia ochrony środków pieniężnych Klientów Domu Maklerskiego, Dom Maklerski dokonuje okresowej oceny podmiotów, w których zostały zdeponowane środki pieniężne Klientów oraz sposobu świadczenia usług przez te podmioty.

W odniesieniu do zagranicznych instrumentów finansowych oraz walut obcych będących w posiadaniu Klientów Domu Maklerskiego, które Dom Maklerski rejestruje na rachunkach inwestycyjnych Klientów, Dom Maklerski korzysta z usług podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe oraz prowadzących rachunki pieniężne w walutach obcych (środki pieniężne) na podstawie odrębnych umów zawartych z Domem Maklerskim („Podmiot Przechowujący”).

Dom Maklerski dokłada należytej staranności, żeby Podmiot Przechowujący rejestrował zagraniczne instrumenty finansowe oraz środki pieniężne należące do Klientów Domu Maklerskiego odrębnie od instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych należących do tego podmiotu lub Domu Maklerskiego, chyba że przepisy prawa obowiązujące na danym rynku zagranicznym na to nie zezwalają.

Dom Maklerski zastrzega, że Podmiot Przechowujący oraz Broker (podmiot, który zobowiązał się do zawierania umów kupna i sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie zleceń złożonych przez DM), w celu wykonywania usług na rzecz Domu Maklerskiego, mogą we własnym zakresie i według własnego wyboru korzystać z usług podmiotów trzecich, z którymi Dom Maklerski nie ma relacji umownej. Zagraniczne instrumenty finansowe lub środki pieniężne Klientów Domu Maklerskiego mogą zostać przekazane przez Podmiot Przechowujący do przechowywania innemu podmiotowi przechowującemu (Sub-Powiernik). W związku z powyższym, DM nie może zagwarantować, że zagraniczne instrumenty finansowe lub środki pieniężne Klientów zostaną zarejestrowane odrębnie od aktywów innych Klientów lub innych klientów Podmiotu Przechowującego.

Zważywszy, że Podmiot Przechowujący może rejestrować zagraniczne instrumenty finansowe oraz środki pieniężne należące do Klientów Domu Maklerskiego na rachunku lub rachunkach zbiorczych prowadzonych dla DM, a także że w krajach, w których Podmiot Przechowujący lub Sub-Powiernik świadczy swoje usługi na rzecz DM obowiązują odmienne zasady dotyczące środków należnych lub gwarantowanych klientom takiego podmiotu, Dom Maklerski niniejszym informuje Klientów o zidentyfikowanych ryzykach związanych z takim sposobem przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych:

 • w przypadku ogłoszenia upadłości Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika, zagraniczne instrumenty finansowe oraz środki pieniężne mogą nie zostać wydzielone z masy upadłościowej Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika i tym samym mogą nie podlegać ochronie przed wierzycielami Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika,
 • w przypadku ogłoszenia upadłości Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika, wartość środków gwarantowanych poszczególnym Klientom Domu Maklerskiego może być ograniczona do proporcjonalnego udziału wartości zagranicznych instrumentów finansowych należących do poszczególnych Klientów w wartości wszystkich zagranicznych instrumentów finansowych zarejestrowanych na danym rachunku zbiorczym,
 • w przypadku ogłoszenia upadłości Banku Pekao S.A., zagraniczne instrumenty finansowe przechowywane na rachunku zbiorczym prowadzonym dla DM, mogą nie podlegać ochronie przed wierzycielami Banku Pekao S.A.,
 • dochodzenie roszczeń, w tym uzyskanie praw lub pożytków z zagranicznych instrumentów finansowych, może być uzależnione od ujawnienia tożsamości finalnego beneficjenta tych instrumentów finansowych, do czego potrzebna jest pisemna zgoda Klienta DM (w przypadku braku zgody – dochodzenie roszczeń może być utrudnione lub niemożliwe, co może spowodować dalsze straty).

W celu zapewnienia ochrony zagranicznych instrumentów finansowych Klientów, Dom Maklerski dokonuje okresowej oceny Podmiotu Przechowującego oraz sposobu świadczenia usług przez Podmiot Przechowujący.


INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI BANKU PEKAO S.A. Z FATCA (ANG. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIACE ACT)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października  2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, Bank Pekao S.A., jako raportująca polska instytucja finansowa,  jest obowiązany do stosowania procedur zapewniających identyfikację rachunków finansowych i ich posiadaczy podlegających raportowaniu na cele FATCA oraz identyfikację wyłączonych instytucji finansowych wraz z płatnościami wykonywanymi do tych instytucji. Bank ma również obowiązek przekazywania informacji o w/w Klientach, rachunkach, instytucjach i płatnościach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu przez niego upoważnionego.
Bank Pekao S.A dokonał rejestracji w IRS (Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych) pod następującymi danymi:

 • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Numer GIIN (Globalny Numer Identyfikacji Pośrednika): GIIN. SL7SHD.00000.LE.616,

DM jest specjalistyczną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A. i wykonuje obowiązki Banku związane z FATCA w zakresie rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez DM.


INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI BANKU PEKAO S.A. Z CRS (ANG. COMMON REPORTING STANDARD)

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązki mające na celu określenie rezydencji podatkowej Klientów. Bank jako raportująca instytucja finansowa jest zobowiązany do ustalenia rezydencji Klientów oraz do raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tych spośród nich, którzy zostaną zidentyfikowani jako rezydenci państw uczestniczących.


ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DOM MAKLERSKI

Szczegółowe zasady świadczenia usług są zamieszczone w zawartych przez Dom Maklerski z Klientem umowach dotyczących świadczenia usług maklerskich lub regulaminie stanowiącym integralną część umowy.


FORMY, ZAKRES, CZĘSTOTLIWOŚĆ RAPORTÓW

Dostępne formy przekazywania/odbioru raportów:

 • udostępnienie  raportu w formie elektronicznej w serwisie internetowym DM (Systemie),
 • przekazanie raportu w formie pisemnej (wydruku) w Pełnozakresowych Punktach Usług Maklerskich,
 • przesłanie raportu w formie pisemnej (wydruku) pocztą na Adres korespondencyjny do Rachunku.

Potwierdzenia zawarcia transakcji są przekazywane Klientom nie później niż do końca następnego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia.
W przypadku transakcji dotyczących pozagiełdowych instrumentów finansowych potwierdzenia rozrachunku transakcji przekazywane są zgodnie z dokumentami regulującymi zasady i tryb emisji oraz obrotu danymi pozagiełdowymi instrumentami finansowymi, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po rozrachunku transakcji.
Zakres, częstotliwość oraz forma raportów ze świadczonych usług maklerskich jest określona w zawartej z Klientem Umowie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao lub w będącym jej integralną częścią - Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.
Sposób przekazywania raportów przez DM Klient może zmienić składając dyspozycję w dowolnym PUM, telefonicznie lub za pomocą serwisu internetowego DM.


ZASADY PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych, Dom Maklerski jest zobowiązany do przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym je sporządzono lub otrzymano.

W przypadku zawartych z Klientami umów o świadczenie usług maklerskich/innych umów związanych ze świadczonymi usługami maklerskimi, a także dokumentów pełnomocnictw, okres 5 lat liczony jest od pierwszego dnia następującego po roku, w którym rozwiązano umowę lub wygasło pełnomocnictwo.


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DOM MAKLERSKI PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE