zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Mifid w dm pekao > Informacje o DM Pekao

INFORMACJE O DM PEKAO

NAZWA ORAZ DANE TELEADRESOWE

Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Dom Maklerski Pekao (DM/Dom Maklerski)
ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Strona internetowa: www.dm.pekao.com.pl
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne), +48 22 591 22 00 (wg taryfy operatora)
Adres e-mailowy DM: dm@pekao.com.pl


NAZWA PODMIOTU, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI DM

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie


NAZWA ORGANU, KTÓRY UDZIELIŁ ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ

Bank posiada zezwolenie na świadczenie usług maklerskich wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Komisja Nadzoru Finansowego
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa


JĘZYKI, W KTÓRYCH DM ŚWIADCZY SWOJE USŁUGI

DM informuje, że językiem, w którym Klient może kontaktować się z DM i w którym sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje, jest język polski, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Jeżeli producent produktu inwestycyjnego znajdującego się w ofercie DM nie opracował polskiej wersji językowej dokumentu lub informacji nt. tego produktu – DM przekazuje Klientowi zainteresowanemu tym produktem dokument lub informacje w wersji językowej opracowanej przez producenta. Ewentualne tłumaczenie części lub całości tego dokumentu lub informacji na język polski może być przekazane z opóźnieniem, a w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi i braku odmiennego zastrzeżenia – wersja polska nie jest wiążąca.


SPOSOBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z DOMEM MAKLERSKIM

W zakresie zleceń i dyspozycji:

 • Kanały zdalne:
  • Internet:
  • Telefon: 800 105 800 (połączenie bezpłatne) lub +48 22 591 22 00 (wg taryfy operatora) - dla połączeń z telefonów komórkowych i zagranicy, w dni robocze w godzinach 8:00-20:00,
  • Faks: + 48 22 821 87 71
 • Osobiście w Punktach Usług Maklerskich w godzinach ich otwarcia (wykaz placówek PUM dostępny jest na stronie www.dm.pekao.com.pl).

W pozostałym zakresie:

 • Listownie na adres Domu Maklerskiego.


USŁUGI, W TYM USŁUGI MAKLERSKIE, ŚWIADCZONE PRZEZ DOM MAKLERSKI

Świadczenie przez DM następujących usług:

 • wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
 • przyjmowania i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
 • oferowania instrumentów finansowych,
 • przechowywania lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych, prowadzenie rachunków derywatów, prowadzenie rachunków pozagiełdowych instrumentów finansowych i rachunków pieniężnych,
 • wymiany walutowej, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską,
 • dostarczania informacji o notowaniach instrumentów finansowych w czasie rzeczywistym i innych informacji rynkowych,
  nie jest możliwe, jeżeli Klient nie ma zawartej z DM Umowy świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao, z zastrzeżeniem świadczenia na podstawie odrębnej umowy usług z zakresu przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych tj. przechowywania instrumentów finansowych w formie dokumentu i prowadzenia rejestru sponsora emisji.

Ponadto DM sporządza i dystrybuuje analizy inwestycyjne w zakresie instrumentów finansowych.


ZASADY OCHRONY AKTYWÓW KLIENTÓW

Dom Maklerski jest uczestnikiem prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) obowiązkowego systemu rekompensat, którego celem jest zapewnienie Klientom wypłat środków pieniężnych oraz zrekompensowanie wartości utraconych instrumentów finansowych w przypadku:

 • ogłoszenia upadłości domu maklerskiego,
 • prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek domu maklerskiego nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub
 • stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń Klientów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.

System rekompensat zabezpiecza wypłatę środków Klientów do wysokości równowartości w złotych 3.000 EUR - w 100% wartości środków objętych systemem rekompensat oraz 90% nadwyżki ponad tę kwotę, z tym że górna granica środków objętych systemem rekompensat wynosi równowartość w złotych 22.000 EUR.

Powyższe wartości określają maksymalną wysokość roszczeń Klientów, bez względu na to, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadali środki w Domu Maklerskim.

Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu rekompensat określone są w Dziale V ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi „Zabezpieczanie interesów inwestorów. System rekompensat”.

Środki pieniężne Klientów deponowane są w Banku Pekao S.A. Dom Maklerski może zdeponować środki pieniężne Klientów w innych bankach krajowych lub zagranicznych. Środki pieniężne Klientów deponowane są odrębnie od środków pieniężnych Domu Maklerskiego.

W celu zapewnienia ochrony środków pieniężnych Klientów Domu Maklerskiego, Dom Maklerski dokonuje okresowej oceny podmiotów, w których zostały zdeponowane środki pieniężne Klientów oraz sposobu świadczenia usług przez te podmioty.

W odniesieniu do zagranicznych instrumentów finansowych oraz walut obcych będących w posiadaniu Klientów Domu Maklerskiego, które Dom Maklerski rejestruje na rachunkach inwestycyjnych Klientów, Dom Maklerski korzysta z usług podmiotów przechowujących zagraniczne instrumenty finansowe oraz prowadzących rachunki pieniężne w walutach obcych (środki pieniężne) na podstawie odrębnych umów zawartych z Domem Maklerskim („Podmiot Przechowujący”).

Dom Maklerski dokłada należytej staranności, żeby Podmiot Przechowujący rejestrował zagraniczne instrumenty finansowe oraz środki pieniężne należące do Klientów Domu Maklerskiego odrębnie od instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych należących do tego podmiotu lub Domu Maklerskiego, chyba że przepisy prawa obowiązujące na danym rynku zagranicznym na to nie zezwalają.

Dom Maklerski zastrzega, że Podmiot Przechowujący oraz Broker (podmiot, który zobowiązał się do zawierania umów kupna i sprzedaży zagranicznych instrumentów finansowych na podstawie zleceń złożonych przez DM), w celu wykonywania usług na rzecz Domu Maklerskiego, mogą we własnym zakresie i według własnego wyboru korzystać z usług podmiotów trzecich, z którymi Dom Maklerski nie ma relacji umownej. Zagraniczne instrumenty finansowe lub środki pieniężne Klientów Domu Maklerskiego mogą zostać przekazane przez Podmiot Przechowujący do przechowywania innemu podmiotowi przechowującemu (Sub-Powiernik). W związku z powyższym, DM nie może zagwarantować, że zagraniczne instrumenty finansowe lub środki pieniężne Klientów zostaną zarejestrowane odrębnie od aktywów innych Klientów lub innych Klientów Podmiotu Przechowującego.

Zważywszy, że Podmiot Przechowujący może rejestrować zagraniczne instrumenty finansowe oraz środki pieniężne należące do Klientów Domu Maklerskiego na rachunku lub rachunkach zbiorczych prowadzonych dla DM, a także że w krajach, w których Podmiot Przechowujący lub Sub-Powiernik świadczy swoje usługi na rzecz DM obowiązują odmienne zasady dotyczące środków należnych lub gwarantowanych Klientom takiego podmiotu, Dom Maklerski niniejszym informuje Klientów o zidentyfikowanych ryzykach związanych z takim sposobem przechowywania zagranicznych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych:

 • w przypadku ogłoszenia upadłości Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika, zagraniczne instrumenty finansowe oraz środki pieniężne mogą nie zostać wydzielone z masy upadłościowej Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika i tym samym mogą nie podlegać ochronie przed wierzycielami Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika,
 • w przypadku ogłoszenia upadłości Podmiotu Przechowującego lub Sub-Powiernika, wartość środków gwarantowanych poszczególnym Klientom Domu Maklerskiego może być ograniczona do proporcjonalnego udziału wartości zagranicznych instrumentów finansowych należących do poszczególnych Klientów w wartości wszystkich zagranicznych instrumentów finansowych zarejestrowanych na danym rachunku zbiorczym,
 • w przypadku ogłoszenia upadłości Banku Pekao S.A., zagraniczne instrumenty finansowe przechowywane na rachunku zbiorczym prowadzonym dla DM, mogą nie podlegać ochronie przed wierzycielami Banku Pekao S.A.,
 • dochodzenie roszczeń, w tym uzyskanie praw lub pożytków z zagranicznych instrumentów finansowych, może być uzależnione od ujawnienia tożsamości finalnego beneficjenta tych instrumentów finansowych, do czego potrzebna jest pisemna zgoda Klienta DM (w przypadku braku zgody – dochodzenie roszczeń może być utrudnione lub niemożliwe, co może spowodować dalsze straty).

W celu zapewnienia ochrony zagranicznych instrumentów finansowych Klientów, Dom Maklerski dokonuje okresowej oceny Podmiotu Przechowującego oraz sposobu świadczenia usług przez Podmiot Przechowujący.
Dom Maklerski informuje, że posługuje się kodem LEI (Legal Entity Identifier): 5493000LKS7B3UTF7H35.


INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI BANKU PEKAO S.A. Z FATCA (ANG. FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIACE ACT)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października  2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, Bank Pekao S.A., jako raportująca polska instytucja finansowa,  jest obowiązany do stosowania procedur zapewniających identyfikację rachunków finansowych i ich posiadaczy podlegających raportowaniu na cele FATCA oraz identyfikację wyłączonych instytucji finansowych wraz z płatnościami wykonywanymi do tych instytucji. Bank ma również obowiązek przekazywania informacji o w/w Klientach, rachunkach, instytucjach i płatnościach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub organu przez niego upoważnionego.
Bank Pekao S.A dokonał rejestracji w IRS (Urząd Skarbowy Stanów Zjednoczonych) pod następującymi danymi:

 • Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna,
 • Numer GIIN (Globalny Numer Identyfikacji Pośrednika): GIIN. SL7SHD.00000.LE.616,

DM jest specjalistyczną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A. i wykonuje obowiązki Banku związane z FATCA w zakresie rachunków inwestycyjnych prowadzonych przez DM.


INFORMACJA NA TEMAT ZGODNOŚCI BANKU PEKAO S.A. Z CRS (ANG. COMMON REPORTING STANDARD)

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami nakłada na polskie instytucje finansowe obowiązki mające na celu określenie rezydencji podatkowej Klientów. Bank jako raportująca instytucja finansowa jest zobowiązany do ustalenia rezydencji Klientów oraz do raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tych spośród nich, którzy zostaną zidentyfikowani jako rezydenci państw uczestniczących.


ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ DOM MAKLERSKI

Szczegółowe zasady świadczenia usług są zamieszczone w zawartych przez Dom Maklerski z Klientem umowach dotyczących świadczenia usług lub regulaminach stanowiących integralną część tych umów.

INFORMACJA O WPROWADZENIU ZASAD ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI

W związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych, Dom Maklerski wprowadził zasady zarządzania produktami, których celem jest zapewnienie, że instrumenty finansowe, których nabycie jest umożliwiane przez DM, oraz strategie ich dystrybucji, będą odpowiednie dla określonych grup docelowych Klientów jako potencjalnych nabywców. DM stosuje środki mające na celu ograniczenie ryzyka proponowania nabycia Klientom produktów inwestycyjnych niezgodnych z ich cechami, celami i potrzebami. W ramach tego procesu DM określa także wszystkie grupy Klientów, których potrzebom, cechom i celom instrument finansowy nie odpowiada, ustalając w ten sposób negatywną grupę docelową. Zasady zarządzania produktami mają zastosowanie do wszystkich produktów inwestycyjnych dostępnych w ofercie DM.

Działając w najlepiej pojętym interesie Klienta Dom Maklerski informuje Klienta, iż zamierza nabyć produkt inwestycyjny niezgodny z Klienta preferencjami, potrzebami i podejściem do inwestowania.

W przypadku nabywania produktu niespełniającego cech, celów i potrzeb inwestycyjnych Klienta, DM informuje Klienta o nabywaniu produktu nienależącego do grupy docelowej Klienta. W przypadku nabywania produktu wysoce niedopasowanego do cech, celów i potrzeb inwestycyjnych Klienta, ostrzega Klienta o nabywaniu produktu będącego w negatywnej grupie produktowej. Klient pomimo otrzymanego wyraźnego ostrzeżenia, że zamierza nabyć produkt inwestycyjny nienależący do jego grupy docelowej, posiada możliwość, z własnej inicjatywy, złożyć zlecenie nabycia tego produktu.

Dom Maklerski w oparciu o przepisy prawa oraz działając w najlepiej pojętym interesie Klienta może odmówić realizacji złożonej przez Klienta dyspozycji nabycia instrumentu finansowego nienależącego do jego grupy docelowej.


FORMY, ZAKRES, CZĘSTOTLIWOŚĆ RAPORTÓW

Dostępne formy przekazywania/odbioru raportów:

 • udostępnienie  raportu w formie elektronicznej w serwisie internetowym DM,
 • przekazanie raportu w formie pisemnej (wydruku) w Pełnozakresowych Punktach Usług Maklerskich,
 • przesłanie raportu w formie pisemnej (wydruku) pocztą na Adres korespondencyjny do Rachunku.

Potwierdzenia zawarcia transakcji są przekazywane Klientom nie później niż do końca następnego dnia roboczego po wykonaniu zlecenia.

W przypadku transakcji dotyczących pozagiełdowych instrumentów finansowych potwierdzenia rozrachunku transakcji przekazywane są zgodnie z dokumentami regulującymi zasady i tryb emisji oraz obrotu danymi pozagiełdowymi instrumentami finansowymi, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po rozrachunku transakcji.

Po zakończeniu kwartału kalendarzowego DM przekazuje Klientowi wyciąg kwartalny zawierający zestawienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych Klienta przechowywanych lub rejestrowanych na Rachunku w DM.

Po zakończeniu roku kalendarzowego DM przekazuje Klientowi wyciąg roczny zawierający informacje o:

 1. instrumentach finansowych i środkach pieniężnych Klienta przechowywanych lub rejestrowanych na Rachunku w DM,
 2. wszystkich należnych od Klienta opłatach, opłatach uiszczanych przez osoby trzecie i otrzymywanych przez DM w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta, prowizjach i innych kosztach związanych z instrumentami finansowymi i środkami pieniężnymi Klienta przechowywanymi lub rejestrowanymi na Rachunku w DM,
 3. skumulowanym wpływie całkowitego kosztu związanego z instrumentem finansowym na zwrot z inwestycji w ten instrument.

W przypadku zamknięcia rachunku przed zakończeniem roku DM może przekazać wyciąg roczny we wcześniejszym terminie.

Wyciąg roczny zastępuje wyciąg kwartalny za czwarty kwartał roku lub ostatni kwartał przed zamknięciem rachunku.

Zakres, częstotliwość oraz forma raportów ze świadczonych usług maklerskich jest określona w zawartej z Klientem Umowie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao lub w będącym jej integralną częścią - Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao.

Sposób przekazywania raportów przez DM Klient może zmienić składając dyspozycję w dowolnym PUM, telefonicznie lub za pomocą serwisu internetowego DM.

Dodatkowo, DM przekazuje informację o spadku wartości początkowej każdego instrumentu finansowego zawierającego dźwignię finansową o 10%, a następnie o spadku o wielokrotność 10%. Powiadomienie jest realizowane telefonicznie, nie później niż przed końcem dnia roboczego, w którym próg ten został przekroczony, a jeśli dzień, w którym próg został przekroczony nie jest dniem roboczym dla DM, wówczas powiadomienie realizowane jest w najbliższym dniu roboczym następującym po dniu przekroczenia progu.


ZASADY PRZECHOWYWANIA I ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

W zakresie świadczonych Klientowi usług Dom Maklerski rejestruje i archiwizuje rozmowy telefoniczne, korespondencję elektroniczną z Klientami oraz sporządza notatki ze spotkań z Klientami w Punktach Usług Maklerskich.

Nagrania rozmów telefonicznych, wydruki notatek ze spotkań oraz wydruki zapisanej korespondencji e-mail są przekazywane Klientowi na jego wniosek.

Zgodnie z przepisami prawa powszechnego z zakresu przechowywania i archiwizacji dokumentów przez firmy inwestycyjne, DM jest zobowiązany do przechowywania i archiwizowania dokumentów i nośników informacji związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez okres 5 lat, który to okres może być wydłużony na żądanie organu nadzoru do 7 lat. W przypadku dokumentów związanych z obligacjami oferowanymi na rynku pierwotnym DM przechowuje dokumenty do dnia upływu 10 lat od dnia wykupu obligacji.

Okres przechowywania i archiwizowania dokumentów i nośników informacji liczony jest
od pierwszego dnia następującego po roku, w którym zostały one sporządzone lub otrzymane lub została rozwiązana umowa.


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE