zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Mifid w dm pekao > Skargi

SKARGI
 1. Skargi, w tym reklamacje dotyczące świadczenia usług przez DM, Klient powinien złożyć niezwłocznie od powzięcia informacji o fakcie niewykonania lub nienależytego wykonania czynności, której skarga dotyczy, co ułatwi i przyśpieszy rzetelne jej rozpatrzenie.
 2. Skargi Klientów mogą być składane
  1. w formie pisemnej – osobiście w DM, w PUM albo drogą pocztową,
  2. ustnie – osobiście do protokołu podczas wizyty w PUM,
  3. telefonicznie,
  4. za pomocą Systemu (poczty wewnętrznej), pod warunkiem posiadania przez Klienta dostępu do Systemu.
 3. Dane adresowe DM oraz PUM a także numery telefonów, pod którymi można składać skargi są dostępne na stronie www.dm.pekao.com.pl oraz w PUM.
 4. DM rozpatruje zgłoszone skargi niezwłocznie po ich wpływie i udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających udzielenie odpowiedzi w terminie określonym w ust. 4, DM przekazuje Klientowi wyjaśnienia przyczyn opóźnienia, informacje o okolicznościach, które muszą zostać ustalone oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
 6. Na życzenie Klienta, DM potwierdza wpływ skargi.
 7. Klient powinien dołączyć do skargi kopie dokumentów (np. dyspozycji), których skarga dotyczy oraz powinien udzielić DM wszelkich informacji dotyczących zgłaszanych żądań niezbędnych do wyjaśnienia skargi.
 8. DM udziela odpowiedzi na skargi pisemnie na Adres korespondencyjny do Rachunku (jak zostało zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez DM Pekao), chyba że w treści skargi Klient wskaże inny adres lub wniesie o udzielenie odpowiedzi za pomocą Systemu (poczty wewnętrznej).
 9. Niezależnie od powyższego DM i Klient mogą zakończyć spór zawierając pisemną ugodę.
 10. W przypadku nieuwzględnienia skargi lub rozpatrzenia skargi niezgodnie z żądaniem Klienta, Klient może złożyć odwołanie od decyzji DM w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na złożoną skargę.  Do odwołania mają zastosowanie zasady przewidziane dla skargi.
 11. Odpowiedź DM na odwołanie Klienta kończy proces rozpatrywania skargi przez DM.
 12. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń:
  1. Klientowi będącemu osobą fizyczną (w tym konsumentowi) przysługuje prawo wystąpienia o rozpatrzenie jego sprawy do Rzecznika Finansowego, zgodnie z Ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
  2. Klient będący konsumentem ma prawo:
   1. zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów; organem nadzoru właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   2. skorzystania z pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z Bankiem – Dom Maklerski Pekao. Podmiotami właściwymi do rozstrzygania takich sporów są:
    • Bankowy Arbitraż Konsumencki (Arbiter Bankowy) działający przy Związku Banków Polskich; tryb i zasady prowadzenia postępowań pozasądowych przed Arbitrem Bankowym dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich (zbp.pl),
    • Rzecznik Finansowy; tryb i zasady prowadzenia postępowań pozasądowych przed Rzecznikiem Finansowym dostępne są na stornie internetowej Rzecznika Finansowego (rf.gov.pl).
 13. Klient może również wnieść skargę na DM do organu nadzoru, którym jest Komisja Nadzoru Finansowego,
 14. Niezależnie od powyższych uprawnień, Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do wystąpienia z powództwem przeciwko Bankowi – Dom Maklerski Pekao do właściwego sądu powszechnego.

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE