zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Mifid w dm pekao > Przyjmowanie i przekazywanie świadczeń pieniężnych oraz świadczeń niepieniężnych

PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH

Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera od Klientów opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Domu Maklerskiego Pekao, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Pekao lub zgodnie z zawartą z Klientem umową.

Opłaty i prowizje pobierane od Klientów mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów bieżących ponoszonych przez Dom Maklerski w bezpośrednim związku z prowadzeniem działalności maklerskiej. Są to m.in.:

 • opłaty i prowizje na rzecz podmiotów organizujących rynki regulowane (GPW, BondSpot S.A.) oraz rozrachunek i rozliczenie transakcji (KDPW, KDPW_CCP),
 • opłaty na rzecz Repozytorium Transakcji z tytułu raportowania transakcji na instrumentach pochodnych (KDPW_RT za pośrednictwem KDPW_CCP),
 • opłaty i prowizje na rzecz podmiotów pośredniczących w wykonaniu lub rozliczaniu zleceń na zagranicznych rynkach regulowanych oraz opłaty za obsługę rachunku zagranicznych instrumentów finansowych,
 • koszty serwisów informacyjnych (Reuters, PAP, SDIG, Interia PL),
 • koszty utrzymania i obsługi sieci teleinformatycznej (platforma transakcyjna, intranet, Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa, aplikacja mobilna),
 • opłaty pocztowe,
 • koszty obsługi prawnej,
 • koszty marketingowe i promocyjne,
 • koszty funkcjonowania sieci sprzedaży.


Opłaty na rzecz GPW

W związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w zakresie kosztów związanych z uczestnictwem w rynku regulowanym oraz alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym przez GPW, Dom Maklerski jest zobowiązany do zapłaty opłat i prowizji:

 • za dostęp do systemu informatycznego GPW – opłaty jednorazowe i kwartalne (zgodnie z pkt 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy),
 • za wykorzystanie systemu informatycznego GPW – opłaty kwartalne (zgodnie z pkt 2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy)

oraz opłat:

 • operacyjnych na rynku kasowym (zgodnie z pkt 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy),
 • operacyjnych na rynku terminowym (zgodnie z pkt 4 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy),
 • innych (zgodnie z pkt 6 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Giełdy).

Najważniejsze opłaty operacyjne na rynku kasowym GPW wynoszą:

 • dla akcji, praw do akcji i ETF:
  • opłata stała: 1,00 zł od zlecenia
  • opłata naliczana od wartości zlecenia:
   • do 100 tys zł: 0,033%
   • pomiędzy 100 tys zł a 2 mln zł: 0,024%
   • powyżej 2 mln zł: 0,010%
  • łącznie nie więcej niż 880,00 zł od zlecenia
 • dla dłużnych instrumentów finansowych, w zakresie obrotu sesyjnego:
  • opłata od wartości zlecenia: 0,010%
 • dla innych instrumentów finansowych, w zakresie obrotu sesyjnego:
  • opłata stała: 0,30 zł od zlecenia
  • opłata naliczana od wartości zlecenia: 0,025%
  • łącznie nie więcej niż 880,00 zł od zlecenia

Najważniejsze opłaty operacyjne na rynku terminowym GPW wynoszą:

 • dla kontraktów terminowych – opłata stała od kontraktu:
  • kontrakty na indeksy: 1,70 zł
  • kontrakty na obligacje: 0,48 zł
  • kontrakty na akcje: 0,34 zł
  • kontrakty na kursy walut: 0,08 zł
  • kontrakty na stawki WIBOR: 0,48 zł
 • dla opcji:
  • opcje na indeksy:
   • od wartości transakcji: 0,60%
   • opłata minimalna od jednej opcji: 0,20 zł
   • opłata maksymalna od jednej opcji: 1,20 zł
  • opcje na akcje:
   • od wartości transakcji: 0,60%
   • opłata minimalna od jednej opcji: 0,04 zł
   • opłata maksymalna od jednej opcji: 0,24 zł
  • pozostałe opcje:
   • od wartości transakcji: 0,60%
   • opłata minimalna od jednej opcji: 0,20 zł
   • opłata maksymalna od jednej opcji: 1,20 zł

Pełna treść Regulaminu Giełdy wraz z cennikiem obowiązującym członków GPW dostępna jest na stronie GPW:  http://www.gpw.pl


Opłaty na rzecz BondSpot

W związku ze świadczeniem usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w zakresie kosztów związanych z uczestnictwem w regulowanym rynku pozagiełdowym (RRP) oraz alternatywnym systemie obrotu (ASO) organizowanym przez BondSpot S.A., Dom Maklerski jest zobowiązany do zapłaty następujących opłat i prowizji:

 • za korzystanie z pierwszego terminala – opłata kwartalna: 4.000,00 zł
 • za korzystanie z każdego następnego terminala – opłata kwartalna: 1.000,00 zł
 • od wartości transakcji zrealizowanych na RRP - z wyłączeniem transakcji pakietowych i negocjowanych:
  • w części od łącznej wartości transakcji do 5 mln zł: 0,01%
  • w części od łącznej wartości transakcji stanowiącej nadwyżkę ponad 5 mln zł: 0,005%
 • od wartości transakcji zrealizowanych na ASO: 0,005%
 • od wartości transakcji pakietowych i negocjowanych zrealizowanych na RRP i ASO:
  • dla każdej transakcji o wartości nie większej niż 10 mln zł: 0,005%
  • dla każdej  transakcji o wartości powyżej 10 mln zł: 500 zł + 0,0025% od nadwyżki powyżej 10 mln zł
 • za rozpatrzenie wniosku o zakończenie działania członka na rynku: 1.000,00 zł
 • za rozpatrzenie wniosku o anulowanie transakcji: 1.000,00 zł
 • za anulowanie transakcji na wniosek członka, pobierana od strony transakcji występującej o dokonanie anulowania transakcji: 5.000,00 zł

Pełna treść Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego organizowanego przez BondSpot S.A., wraz z cennikiem obowiązującym członków oraz zestawieniem opłat obowiązujących na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A., dostępne są na stronie BondSpot S.A.:
http://www.bondspot.pl


Opłaty na rzecz KDPW S.A., KDPW_CCP S.A i KDPW_RT

Dom Maklerski, będąc uczestnikiem KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. ponosi następujące opłaty związane z rozrachunkiem i rozliczeniem transakcji / operacji na instrumentach finansowych:

 • depozytowe – za otwarcie konta formalnego, za prowadzenie konta podmiotowego, za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego (zgodnie z pkt 1-3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • rozrachunkowe (zgodnie z pkt 4 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • za obsługę komunikatów / instrukcji  (zgodnie z pkt 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • pożyczkowe w systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych (zgodnie z pkt 6 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • specjalne (zgodnie z pkt 7 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • za dodatkowe usługi (zgodnie z pkt 8 Załącznika Nr 1 do Regulaminu KDPW),
 • za uczestnictwo (zgodnie z pkt 1 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),
 • z tytułu rozliczenia transakcji (zgodnie z pkt 2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),
 • związane z instrumentami pochodnymi (zgodnie z pkt 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),
 • za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu rozliczeniowego oraz właściwego funduszu zabezpieczającego a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających (zgodnie z pkt 4 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),
 • za dodatkowe usługi (zgodnie z pkt 5 Załącznika Nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji),
 • z tytułu zarządzania systemem rekompensat (zgodnie z § 20 Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat - KDPW),
 • za zgłoszenie transakcji do Repozytorium Transakcji (zgodnie z pkt 1.2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji, za pośrednictwem KDPW_CCP),
 • za utrzymywanie w Repozytorium Transakcji informacji o zawartej transakcji (za pośrednictwem KDPW_CCP zgodnie z pkt 1.3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji, za pośrednictwem KDPW_CCP).

Najważniejsze opłaty związane z instrumentami finansowymi ponoszone na rzecz KDPW S.A., KDPW_CCP S.A. oraz KDPW_RT:

 • za prowadzenie depozytu instrumentów rynku kasowego - naliczane od wartości rynkowej papierów wartościowych wg stanów na zakończenie poszczególnych dni kalendarzowych:
  • dla obligacji Skarbu Państwa: 0,00018%,
  • dla pozostałych papierów wartościowych (w tym akcji): 0,00033% 
   z tym, że:
  • dla papierów wartościowych, dla których centralny depozyt prowadzony jest w zagranicznych izbach rozrachunkowych: od 0,00338% do 0,01597%,
 • za rozrachunek transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym: 4,00 zł, z tym że:
  • jeśli rozrachunek transakcji objęty jest funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO:  1,00 zł,
  • jeśli rozrachunek transakcji dokonywany jest w rezultacie skompensowania lub zagregowania zobowiązań i należności wynikających z poszczególnych transakcji: 4,00 zł,
 • za przeprowadzenie innego rozrachunku obejmującego świadczenia pieniężne i niepieniężne – 4,00 zł z tytułu rozliczenia transakcji: 0,0035% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2,00 zł za rozliczenie 1 transakcji,
 • z tytułu rejestracji transakcji na kontraktach terminowych:
  • na akcje: 0,34 zł za 1 kontrakt (lecz nie więcej niż 340,00 zł za transakcję w liczbie przekraczającej 1.000 kontraktów),
  • na waluty: 0,08 zł za 1 kontrakt,
  • innych niż ww.: 0,80 zł za 1 kontrakt,
  • w indeksowych jednostkach udziałowych: 0,0075% wartości transakcji, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 50,00 zł za rozliczenie 1 transakcji,
  • w kontraktach opcyjnych: 0,2% wartości premii, lecz nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2,00 zł od 1 pozycji,
 • za zamknięcie pozycji w związku z wygaśnięciem:
  • kontraktów terminowych na akcje: 0,34 zł za 1 kontrakt,
  • kontraktów terminowych na waluty: 0,08 zł za 1 kontrakt,
  • kontraktów terminowych innych niż ww.: 0,80 zł za 1 kontrakt,
 • za obsługę wykonania opcji lub indeksowych jednostek udziałowych rozliczanych pieniężnie: 0,2% wartości rozliczenia, nie mniej niż 0,20 zł i nie więcej niż 2,00 zł od 1 pozycji,
 • z tytułu raportowania do Repozytorium Transakcji:
  • za zgłaszanie transakcji do Repozytorium Transakcji: 0,10 zł za transakcję,
  • za utrzymywanie w Repozytorium Transakcji informacji o zawartej transakcji: 0,10 zł od każdej transakcji miesięcznie w przypadku utrzymywania w Repozytorium Transakcji w danym miesiącu przez jakikolwiek okres informacji o transakcji dotyczącej aktywnego (niezakończonego) kontraktu.

Pełna treść Regulaminu KDPW S.A., Regulaminu rozliczeń transakcji KDPW_CCP S.A., Regulaminu Repozytorium Transakcji (Regulamin KDPW_RT) i Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat, a także tabele opłat dostępne są na stronach KDPW S.A. i KDPW_CCP S.A. pod adresami:


Opłaty związane z rynkami zagranicznymi

Dom Maklerski ponosi koszty działalności związane z usługą wykonywania zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych instrumentów finansowych, które w zależności od rynku i podmiotu pośredniczącego mogą się wahać w przedziale od 0,025% do 0,30% wartości transakcji z minimalnymi wartościami oscylującymi w granicach równowartości od ok. 20,00 zł do ok.180,00 zł. Dodatkowymi kosztami transakcyjnymi są lokalne opłaty i podatki, które są wymagane na niektórych rynkach.
Dom Maklerski ponosi również koszty transferu walut, koszty przyjęcia transferu instrumentów finansowych (wahające się w zależności od rynku od 15 EUR do 60 EUR) oraz koszty przechowywania zdeponowanych instrumentów finansowych – maksymalnie 0,15% w skali roku, powiększane o ewentualne opłaty lokalne, pobierane miesięcznie.

Do wartości transakcji zrealizowanych na rynkach zagranicznych, na których naliczane są podatki transakcyjne, opłaty skarbowe lub inne opłaty, należy doliczyć stosowną opłatę pobieraną najpóźniej w momencie rozliczenia transakcji. Informacje o wysokości kosztów publicznoprawnych pobieranych przez podmioty realizujące transakcje na rynkach zagranicznych Podawane są Do Wiadomości Klientów w Komunikatach Dyrektora DM, celem umożliwienia Klientom oszacowania łącznych kosztów transakcji.


Opłaty związane z udostępnianiem notowań i danych giełdowych

W związku z dystrybucją danych giełdowych i udostępnianiem Klientom serwisów informacyjnych, Dom Maklerski ponosi na rzecz podmiotów uprawnionych do rozpowszechniania tych danych:

opłaty dystrybucyjne powiększone o koszty techniczne,

opłaty za korzystanie z przeglądu notowań za każdego użytkownika, w zależności od zakresu prezentowanych danych:

 • pełny karnet zleceń w czasie rzeczywistym (GPW i NewConnect) – 174,00 zł + VAT
 • 5 ofert w czasie rzeczywistym (GPW i NewConnect) – 88,00 zł + VAT
 • 1 oferta w czasie rzeczywistym – w zależności od liczby abonentów; opłata jest wyliczana w oparciu o poniższy taryfikator:

   1 oferta 9,90 zł + VAT od 1 do 1.000 abonentów
  1,65 zł + VAT od 1.001 do 3.000 abonentów
  0,99 zł + VAT od 3.001 do 12.500 abonentów
  0,57 zł + VAT od 12.501 do 25.000 abonentów
  0,25 zł + VAT ponad 25.000 abonentów


Przyjmowanie albo przekazywanie przez Dom Maklerski świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

W związku ze świadczeniem usług maklerskich Dom Maklerski nie przyjmuje ani nie przekazuje żadnych opłat, prowizji ani świadczeń niepieniężnych, za wyjątkiem przyjmowanych lub przekazywanych Klientowi, tj. standardowych opłat i prowizji, których katalog zamieszczony jest w Tabeli Opłat i Prowizji dostępnych w Punktach Usług Maklerskich oraz przyjmowanych lub przekazywanych innym kontrahentom, niezbędnym do świadczenia danej usługi jak koszty powiernictwa, opłaty związane z rozliczeniem i wymianą walutową, obciążenia regulacyjne i opłaty prawne.

W celu uniknięcia sytuacji, w której Dom Maklerski oferując Klientowi produkt inwestycyjny lub usługę inwestycyjną będzie stawiał własny interes przed interesem Klienta, Dom Maklerski wdrożył i stosuje zasady w zakresie przyjmowania i przekazywania zachęt.

Dom Maklerski wszystkie płatności z udziałem podmiotów trzecich każdorazowo analizuje pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zakresie ich wpływu na poprawę jakości usług maklerskich świadczonych na rzecz Klienta. Płatności z udziałem podmiotu trzeciego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa są uznawane przez Dom Maklerski za niedozwolone i nie są pobierane.

Przed planowanym zawarciem umowy, z której wynika przyjęcie lub przekazanie opłaty, prowizji lub świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego, Dom Maklerski dokonuje oceny biorąc pod uwagę poniżej wskazane kryteria:

 1. dla zachęt o charakterze pieniężnym, występujących przy umowach dotyczących ofert publicznych i obrotu pierwotnego oraz umów dotyczących pośredniczenia w nabywaniu znacznych pakietów akcji, skupu akcji lub przyjmowania zapisów na akcje, w tym w imieniu podmiotu pośredniczącego w wezwaniu – DM bierze pod uwagę w szczególności: potencjalny wpływ na sposób działania Domu Maklerskiego ze szczególnym uwzględnieniem interesu Klienta, oczekiwaną korzyść dla Klienta, w tym rodzaj i rozmiar tej korzyści oraz istniejącą relację pomiędzy Domem Maklerskim a kontrahentem;
 2. dla zachęt o charakterze niepieniężnym, występujących dla umów i porozumień dotyczących świadczonych usług maklerskich w postaci szkoleń pracowników, materiałów szkoleniowych, informacyjno-marketingowych i promocyjnych – DM bierze pod uwagę wartość korzyści, adekwatność korzyści w odniesieniu do rodzaju świadczonej usługi i stanowiska osób, które mają z niej skorzystać, czy miejsce i sposób przekazania lub przyjęcia zachęty ma na celu poprawę jakości świadczonej usługi maklerskiej oraz oczekiwaną przyszłą korzyść dla Klienta, w tym rodzaj i rozmiar tej korzyści.

Przedmiotowe opłaty pokrywają bieżące koszty i stanowią wynagrodzenie Domu Maklerskiego z tytułu świadczenia przez Dom Maklerski usług na rzecz kontrahentów, np. za czynności związanych z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń nabycia dla umów związanych z ofertami publicznymi lub obrotem pierwotnym oraz innych oświadczeń woli.

W przypadku umów, o których mowa w pkt. 1) powyżej, Dom Maklerki otrzymuje następujące rodzaje świadczeń:

 1. w przypadku oferowania Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych:
  i. do 100% opłaty manipulacyjnej za wydanie certyfikatów inwestycyjnych,
  ii. do 65% wartości opłaty za zarządzanie funduszem zamkniętym pobieranej przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządzające danym funduszem.
  Wysokość opłat pobieranych od Klientów przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzających Funduszami Inwestycyjnymi Zamkniętymi jest określona w prospektach emisyjnych, warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych oraz statutach funduszy.
 2. w przypadku oferowania akcji lub obligacji Dom Maklerski wysokość wynagrodzenia z tytułu ich oferowania nie przekracza 3% wartości przydzielonych instrumentów finansowych.
  Zasady ustalania i wysokość wynagrodzenia określa każdorazowo umowa zawarta pomiędzy Domem Maklerskim a emitentem, sprzedającym lub podmiotem oferującym instrumenty finansowe.
 3. W przypadku umów dotyczących pośredniczenia w nabywaniu znacznych pakietów akcji, skupu akcji lub przyjmowania zapisów na akcje, w tym w imieniu podmiotu pośredniczącego w wezwaniu wysokość wynagrodzenia może być określona kwotowo lub być uzależniona od wartości akcji nabytych na podstawie zapisów przyjętych przez Dom Maklerski.

Klient korzystający z usług maklerskich świadczonych przez Dom Maklerski ma prawo zwrócić się z wnioskiem o przekazanie informacji czy z danym produktem inwestycyjnym lub usługą inwestycyjna związane są jakieś niestandardowe opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne.

Dom Maklerski raz w roku wysyła do Klienta raport zawierający informację o faktycznie poniesionych opłatach, prowizjach, w tym świadczeniach pieniężnych otrzymanych od kontrahentów, związanych ze świadczoną usługą maklerską, oraz ich wpływie na zwrot z inwestycji.

Informacje o opłatach i kosztach ponoszonych przez klientów Domu Maklerskiego wynikających z zawierania transakcji na rynkach regulowanych

Koszty stałe

Informacja o wysokości wszystkich kosztów stałych ponoszonych przez Klienta, a w szczególności opłaty za prowadzenie rachunku, opłaty za przechowywanie instrumentów finansowych, opłaty za transfer instrumentów finansowych, opłaty za sporządzenie zaświadczeń czy sporządzenie historii rachunku znajdują się w Taryfie opłat prowizji i Domu Maklerskiego Pekao.

Koszty zmienne

Stawki prowizji pobieranej od Klientów znajdują się w Taryfie prowizji i opłat Domu Maklerskiego Pekao.

Prowizje pobierane od transakcji zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi:

Wysokość prowizji pobieranych od transakcji zawieranych w systemach obrotu instrumentami finansowymi uzależniona jest od wielkości zlecenia i indywidualnej tabeli prowizji Klienta.

Informacje o opłatach i kosztach ponoszonych przez Klientów Domu Maklerskiego wynikających z nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych

CI FIZ

Koszty jednorazowe

 1. opłata za nabycie certyfikatów (tzw. opłata manipulacyjna)
  Nabywca certyfikatów ponosi opłatę przy składaniu dyspozycji zakupu certyfikatów. Wysokość opłaty za nabycie jest uzależniona od wartości zainwestowanych środków, zgodnie z tabelą opłat określoną przez emitenta, opublikowaną na stronie internetowej danego emitenta.
 2. Opłata za wykup certyfikatów
  Dla certyfikatów inwestycyjnych emitent może nie wskazać daty wykupu. Możliwości wyjścia z inwestycji określa prospekt emisyjny np.
  • poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wówczas opłaty są ponoszone zgodnie z indywidualnej tabeli prowizji Klienta i wielkością zlecenia,
  • poprzez złożenie żądania odkupienia/wykupu przez emitenta – wówczas wysokość opłaty określa Prospekt emisyjny. Dla większości emisji certyfikatów - opłata za żądanie odkupienia przez emitenta nie występuje.
  W pozostałych przypadkach, opłaty kształtują się na poziomie do 1,00% wartości wykupu certyfikatów przedstawionych do wykupu.

Koszty powtarzalne

W przypadku zdeponowania certyfikatów na rachunku inwestycyjnym, Klient ponosi opłaty za prowadzenie rachunku inwestycyjnego, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat Domu Maklerskiego. W przypadku certyfikatów oferowanych na rynku pierwotnym przez Dom Maklerski opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego może nie być pobierana. Szczegóły ewentualnego zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku przedstawiane są w komunikacie Dyrektora Domu Maklerskiego, który jest udostępniany na stronie internetowej www.dm.pekao.com.pl przed rozpoczęciem oferty.

Inwestycja w certyfikaty wiąże się z powtarzalnymi kosztami związanymi z funkcjonowaniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w szczególności z:

 • opłatą za zarządzanie ponoszone na rzecz podmiotu zarządzającego aktywami funduszu,
 • opłatami transakcyjnymi ponoszonymi na rzecz instytucji biorących udział w procesie zawierania transakcji na aktywach funduszu,
 • opłatami administracyjnymi związanymi z funkcjonowaniem funduszu, w tym opłatami jednorazowymi, bieżącymi oraz dodatkowymi tj. za pełnienie funkcji depozytariusza, reprezentację prawną funduszu itp.

Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe (SCD)

Koszty jednorazowe

 1. Opłata za nabycie SCD (tzw. opłata dystrybucyjna)
  Nabywca Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych (SCD) emitowanych przez emitenta może ponosić opłatę jednorazową przy składaniu dyspozycji zakupu SCD. Wysokość opłaty dystrybucyjnej jest uzależniona od wartości zainwestowanych środków, zgodnie z tabelą opłat określoną przez emitenta i opublikowaną na stronie internetowej emitenta.
 2. Koszty związane z wcześniejszym wyjściem z inwestycji
  W przypadku zakończenia inwestycji przed terminem wykupu emitent nie gwarantuje 100% zwrotu kapitału. Wartość odkupywanych prze terminem SCD zależy od wyceny instrumentów bazowych, na które wystawiona była dana seria SCD w czasie przeprowadzenia przez emitenta transakcji odkupu, ale nie niższej niż określony dla danej serii poziom gwarantowanego kapitału. Poziom gwarantowanego kapitału w przypadku przedstawienia SCD do wcześniejszego wykupu przez emitenta ustalany jest oddzielnie dla każdej emitowanej serii i opublikowany na stronie internetowej emitenta.

Koszty powtarzalne

W przypadku Strukturyzowanych Certyfikatów Depozytowych Banku Pekao S.A. oferowanych przez Dom Maklerski opłata za prowadzenie rachunku inwestycyjnego nie jest pobierana. Szczegóły zwolnienia z opłaty za prowadzenie rachunku przedstawione są w komunikacie Dyrektora Domu Maklerskiego, który został udostępniony na stronie internetowej www.dm.pekao.com.pl.

Zarówno Certyfikaty Inwestycyjne jak i Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe (SCD) zazwyczaj są produktami detalicznymi zbiorowego inwestowania (PRIIP) i wówczas podlegają pod Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1286/2014, zgodnie z którym emitent wydaje i publikuje Kluczowe Informacje dla Klienta (KID) umożliwiające zrozumienie i porównanie kluczowych cech PRIIP, kluczowych ryzyk z nim związanych i obejmujące wykaz wszystkich kosztów związanych z inwestycją, które poniesie inwestor indywidualny.

Przykładowa informacja o szacunkowych kosztach i opłatach z tytułu przyjmowania i przekazywania oraz wykonywania zleceń oraz ich wpływie na zwrot z inwestycji, a także wysokości świadczeń pieniężnych (zachętach) otrzymywanych przez DM, dla reprezentatywnych (najczęściej występujących w obrocie) instrumentów finansowych

Zaprezentowane poniżej przykładowe koszty transakcji zostały przygotowane w celu zaprezentowania kosztów związanych z zawieraniem przez Klienta transakcji na rynku kapitałowym oraz wpływu tych kosztów na wynik z inwestycji. Prezentacja bazuje na przykładowych kwotach inwestycji oraz kosztach inwestycji wynikających z obowiązującej w Domu Maklerskim Tabeli opłat i prowizji oraz w przypadku ofert publicznych i obrotu pierwotnego Umów i Porozumień, które mogą przewidywać otrzymywanie lub przekazywanie płatności z udziałem podmiotu trzeciego.

Prezentacja kosztów oparta jest o kwoty inwestycji brutto, tj. wartość inwestycji powiększoną o opłaty i prowizje jakie ponosi Klient przy nabyciu i zbyciu instrumentu finansowego. Z uwagi na fakt, że wysokość części kosztów jest uzależniona od wartości transakcji, na potrzeby niniejszej informacji prezentowane poniżej przykłady zostały skalkulowane w oparciu o:

 • standardowe stawki prowizji wynikające z Tabeli opłat i prowizji dla transakcji zawieranych w kanale internetowym,
 • wystandaryzowane kwoty inwestycji (10 000 zł, 50 000 zł i 100 000 zł lub 50 000 zł, 100 000 zł i 200 000 zł dla kontraktów terminowych ),
 • 3-letni horyzont inwestycyjny dla instrumentów rynku kasowego i 9 miesięczny dla instrumentów rynku terminowego,
 • trzy scenariusze dla każdego przykładu (wariant neutralny, optymistyczny i pesymistyczny),
 • uśredniony wzrost lub spadek wartości inwestycji w czasie, czyli kwotę inwestycji uwzględniającą zakładaną powyżej średnioroczną stopę zwrotu.

1) Akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty, certyfikaty inwestycyjne, ETF i produkty strukturyzowane notowane na GPW:

wariant neutralny, wariant optymistyczny, wariant pesymistyczny

2) Obligacje:
wariant neutralny, wariant optymistyczny, wariant pesymistyczny

3) Kontrakty terminowe, dla których prowizja pobierana jest w zależności od liczby kontraktów będących przedmiotem transakcji:
wariant neutralny, wariant optymistyczny, wariant pesymistyczny

4) Opcje, dla których prowizja wyliczana jest od ich wartości:
wariant neutralny, wariant optymistyczny, wariant pesymistyczny

5) dla rynków zagranicznych przykładowe koszty transakcji kształtują się następująco:
wariant neutralny, wariant optymistyczny, wariant pesymistyczny

6) Akcje nabyte w ramach oferty publicznej:
wariant neutralny, wariant optymistyczny, wariant pesymistyczny

7) Certyfikaty Inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych nabyte w ramach oferty publicznej:
wariant neutralny, wariant optymistyczny, wariant pesymistyczny


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE