zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Oferty rynkowe > Oferty pierwotne

OFERTY PIERWOTNE

WAŻNE INFORMACJE


Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie. 


Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią prospektu ani innego dokumentu ofertowego na potrzeby obowiązujących regulacji wprowadzających Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa ta łącznie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi przyjętymi w wykonaniu niniejszej dyrektywy zwana jest dalej „Dyrektywą Prospektową”). Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty, nakłaniania lub zaproszenia do złożenia zapisu na, gwarantowania lub nabycia w inny sposób papierów wartościowych w jakichkolwiek państwach, w których byłoby to zabronione lub ograniczone przez odpowiednie przepisy prawa. Materiały zawarte na niniejszej stronie internetowej nie są skierowane do osób mających miejsce zamieszkania albo siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Australii, Japonii lub w jakimkolwiek innym państwie, w którym stanowiłoby to naruszenie odpowiednich przepisów prawa, ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w takich państwach. 


Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Polski akcji spółki Polwax S.A. („Spółka”) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny („Prospekt”) wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 8 września 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.polwax.pl), oraz na stronie internetowej Oferującego, tj. Domu Maklerskiego mBanku S.A. (www.mdm.pl). 


Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Oferta publiczna akcji Polwax S.A. jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji Polwax S.A. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.


 Pomimo iż Dom Maklerski Pekao dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, że informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej (poza informacjami dostępnymi poprzez hiperlinki) są prawidłowe na dzień ich publikacji, Dom Maklerski Pekao nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawidłowość lub kompletność niniejszych informacji ani za zaistnienie szkody z tytułu ich wykorzystania, chyba że wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa. Informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako porad lub rekomendacji oraz nie należy na nich polegać w celu podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań inwestycyjnych. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą być istotnie różne od prognoz, stwierdzeń dotyczących przyszłości, opinii lub oczekiwań wyrażonych na niniejszej stronie internetowej. Dom Maklerski Pekao nie ma obowiązku aktualizacji ani zmiany żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z uzyskaniem nowych informacji, zaistnieniem przyszłych zdarzeń lub z innego tytułu, chyba że wymagać tego będą obowiązujące przepisy prawa.

AKCEPTUJĘ NIE AKCEPTUJĘ

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE