zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Edukacja > Fundusze inwestycyjne

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, bądź niepublicznego proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie o funduszach inwestycyjnych papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Fundusz inwestycyjny jest instytucją wspólnego finansowania. Fundusz zbiera pieniądze od wielu inwestorów, dzięki czemu ma znacznie szersze możliwości inwestycyjne, aniżeli każdy z nich osobno. Dysponując dużym majątkiem może inwestować w szerokie spektrum lokat, dzięki czemu spadek wartości jednej z nich, w bardzo ograniczonym stopniu wpływa na wartość wszystkich zgromadzonych środków. Zachowana jest zatem zasada dywersyfikacji portfela.

Dodatkowo funduszem zarządzają doświadczeni profesjonaliści, dbając o to, by wyniki osiągane przez klientów funduszu były jak najlepsze. Zajmując się tym zawodowo, a nie dorywczo, jak większość inwestorów indywidualnych, są w stanie osiągać wyższe stopy zwrotu.

Fundusze obecne na rynku stosują różne strategie inwestycyjne. Jedne, inwestując w bezpieczne papiery, zapewniają względnie stabilny, ale niewielki zysk. Inne mogą wygenerować większą stopę zwrotu, jest ona jednak obarczona znacznym ryzykiem. W zależności od przyjętej strategii inwestycyjnej wyróżniamy następujące główne typy funduszy.

 

Fundusze rynku pieniężnego

to bardo bezpieczne fundusze przynoszące zysk nieznacznie przewyższający lokatę bankową. Inwestują one w instrumenty rynku pieniężnego, czyli o terminie zapadalności poniżej jednego roku, m.in. w bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne, skrypty dłużne agencji rządowych itp. Fundusz rynku pieniężnego jest godną rozważenia inwestycją w czasach, gdy sytuacja na giełdzie jest niepewna. Jeśli fundusz jest jednym z subfunduszy funduszu parasolowego, w czasach spadków na giełdzie można skierować pieniądze do niego. Następnie po poprawie koniunktury z powrotem skierować środki do funduszy bardziej ryzykownych. Wykonując te operacje, klient dostosowuje swój portfel inwestycyjny do bieżących warunków rynkowych, w miedzy czasie nie płacąc podatku od dochodów kapitałowych. Fundusze rynku pieniężnego charakteryzują się zwykle niskimi prowizjami pobieranymi od inwestora.
Fundusze papierów dłużnych

stanowią doskonałą alternatywę dla inwestorów nie chcących inwestować w akcje ze względu na nieakceptowanie wysokiego poziomu ryzyka. Fundusze papierów dłużnych inwestują w bezpieczne obligacje i bony skarbowe. Papiery te są z reguły instrumentami o stałej dochodowości. Są one w związku z tym podatne na ryzyko stopy procentowej. Może to doprowadzić do spadku wartości zainwestowanych środków, jeśli horyzont inwestycyjny nie jest wystarczająco długi. W długim okresie przynoszą one jednak stabilny zysk przewyższający stopę zwrotu z funduszy rynku pieniężnego.
Fundusze stabilnego wzrostu

mają na celu osiąganie stabilnego wzrostu w długim terminie, przekraczającego zyskowność funduszy papierów dłużnych. Stabilny wzrost i bezpieczeństwo środków zapewnia część portfela inwestowana w obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe. Stanowi ona około 70% portfela. Pozostała część portfela lokowana jest na rynku akcyjnym. Jest ona odpowiedzialna za szybszy wzrost wartości jednostki uczestnictwa w porównaniu z funduszami papierów dłużnych.
Fundusze zrównoważone

mają profil inwestycyjny bardzo zbliżony do funduszy stabilnego wzrostu. Różnią się od nich proporcją w jakiej dzielą środki między rynek papierów dłużnych, a rynek akcji. W obligacje i bony skarbowe lokowane jest około 40% - 50% aktywów. Taki podział inwestycji pozwala na osiąganie wyższych stóp zwrotu, niż w przypadku funduszy stabilnego wzrostu, przy zachowaniu umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego.
Fundusze akcyjne

cechują się dużym ryzykiem inwestycyjnym. Inwestor wynagradzany jest za jego podjęcie, możliwością odniesienia zysków, znacznie przewyższających rentowność lokat bankowych, obligacji i bezpiecznych funduszy.
Ze względu na charakterystykę rynku akcji, wartość jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych podlega bardzo dużym wahaniom. Inwestując w fundusz tego typu należy liczyć się z tym, że wartość naszych środków może znacząco zmaleć w krótkim terminie. W długim terminie fundusze akcyjne powinny jednakże przynieść satysfakcjonujący inwestora zysk. 

 


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE