zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Edukacja > CRS

CRS

CRS (ang. Common Reporting Standard) – jest to wypracowany przez OECD standard dotyczący automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, którego celem jest przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania. Zakłada on identyfikację przez instytucje finansowe informacji o rachunkach prowadzonych dla nierezydentów oraz przekazywanie tych informacji krajowym administracjom podatkowym celem dalszej wymiany z innymi państwami uczestniczącymi w automatycznej wymianie informacji. W Polsce podstawą prawną umożliwiającą automatyczną wymianę informacji w dziedzinie opodatkowania z innymi państwami, w oparciu o procedury CRS, jest ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („Ustawa CRS”), stanowiąca równocześnie implementację dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania.

Dom Maklerski Pekao („DM Pekao”) będący wydzieloną jednostką organizacyjną Banku Pekao S.A. („Bank”) informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy CRS, Bank, jako raportująca instytucja finansowa, jest zobowiązany pozyskiwać i przetwarzać określone informacje o swoich Klientach oraz ich rachunkach w rozumieniu Ustawy CRS.

Zgodnie z Ustawą CRS, instytucje finansowe mają obowiązek pozyskiwania od Klientów (indywidualnych i instytucjonalnych) oświadczenia o rezydencji podatkowej posiadacza rachunku („oświadczenie CRS”). Obowiązek złożenia oświadczenia może dotyczyć:

 1. Klientów, którzy od dnia 1 maja 2017 r. otwierają rachunek inwestycyjny w DM Pekao.
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami odbiór oświadczenia CRS powinien nastąpić w trakcie procedur związanych z otwarciem rachunku inwestycyjnego, co oznacza, że jego niezłożenie uniemożliwi DM Pekao otwarcie rachunku;
 2. Klientów, którzy posiadali rachunek inwestycyjny w DM Pekao 31 grudnia 2015 r. lub otworzyli rachunek inwestycyjny w DM Pekao między 1 stycznia 2016 r. a 30 kwietnia 2017 r.
  W stosunku do tych Klientów na DM Pekao ciąży obowiązek przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych na podstawie posiadanych lub publicznie dostępnych informacji i dokumentów. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji DM Pekao zidentyfikuje występowanie określonych w Ustawie CRS przesłanek kwalifikujących Klienta jako rezydenta do celów podatkowych państwa uczestniczącego*/trzeciego** DM Pekao zwróci się korespondencyjnie do tych Klientów z żądaniem złożenia oświadczenia CRS.

W szczególności, na podstawie art. 43 ust.1 Ustawy CRS, Klient ma obowiązek, na żądanie DM Pekao, składać oświadczenie o rezydencji podatkowej oraz przedstawiać dokumenty wymagane na podstawie Ustawy CRS.

Ponadto DM Pekao jest zobowiązany do potwierdzenia wiarygodności oświadczenia o rezydencji podatkowej, a także monitorowania zmiany okoliczności związanych z rachunkiem. Jeśli w toku tych czynności okaże się, że oświadczenie o rezydencji podatkowej może być niepoprawne lub nierzetelne, DM Pekao może zwrócić się do Klienta z prośbą o złożenie odpowiednich wyjaśnień lub dokumentów. Brak reakcji ze strony posiadacza rachunku będzie skutkował obowiązkiem traktowania przez Bank rachunku jako podlegającego raportowaniu.

Obowiązek raportowania, przewidziany w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust.1 Ustawy CRS, będzie przez Bank realizowany poprzez przekazywanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi przez niego upoważnionemu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określonych informacji o Klientach oraz o ich rachunkach prowadzonych przez DM Pekao, jeśli:

 1. złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest osobą raportowaną***;
 2. złożone oświadczenie wykaże, że Klient jest pasywnym NFE (ang. Passive NFE), którego przynajmniej jeden beneficjent rzeczywisty (osoba kontrolująca) jest osobą raportowaną,
 3. Klient odmówi lub nie złoży oświadczenia, dokumentów lub wyjaśnień, o które DM Pekao zwrócił się do Klienta.

* Państwo uczestniczące:

 1. inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej,
 2. inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych,
 3. inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych.

 4. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b) i c), określa Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

** Państwo trzecie - inne niż Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, które nie jest państwem uczestniczącym.

***Przez osobę raportowaną rozumie się osobę z państwa uczestniczącego* oraz osobę z państwa trzeciego** inną niż:

 1. spółka kapitałowa, której akcje są przedmiotem regularnego obrotu na co najmniej jednym uznanym rynku papierów wartościowych,
 2. spółka będąca podmiotem powiązanym spółki określonej w lit. a,
 3. podmiot rządowy, organizacja międzynarodowa lub bank centralny,
 4. instytucja finansowa.

Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE