zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA    
BANK PEKAO SA    
ANALIZY PEKAO    
SERWIS RYNKOWY    
INFORMACJE O DM PEKAO
logoDM
Infolinia: 800 105 800 (połączenie bezpłatne)
KONTAKT    
MAPA
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Edukacja > Informacja podatkowa za 2017

INFORMACJA PODATKOWA ZA 2017

PIT-8C - Najczęściej Zadawane Pytania:
(informacje zaktualizowane dla rozliczenia za 2017 rok)

Począwszy od 1 stycznia 2004 r. inwestorzy dokonujący transakcji giełdowych, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli zysk, zobowiązani są do uregulowania podatku od zysków kapitałowych. Stawka podatku wynosi 19%. Po zakończeniu roku podatkowego inwestor otrzymuje od domu maklerskiego formularz PIT-8C, na podstawie którego dokonuje rozliczenia podatku.

W serwisie internetowym Pekao24Makler masz dostęp do podglądu historii podatkowej, która obejmuje szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów osiągniętych od transakcji zawartych w danym roku podatkowym. Opcja "Informacja podatkowa" dostępna jest w zakładce "Rachunek pieniężny".

Zasady wystawiania informacji PIT-8C - Więcej informacji

Kto otrzymuje PIT-8C

 • PIT-8C otrzyma każdy Klient, który dokonał w 2017 roku jakiejkolwiek sprzedaży opodatkowanej;

Uwaga! PIT-8C nie jest wystawiany w przypadku uzyskania przychodów nie podlegających opodatkowaniu.

 • Klient otrzyma PIT-8C zarówno w przypadku osiągnięcia dochodu, jak i poniesienia straty;
 • Klient otrzyma PIT-8C także w przypadku, gdy różnica między przychodem a kosztem jest zerowa; liczy się fakt uzyskania przychodu.

Uwaga! Strata w sensie podatkowym wynika z zeznania rocznego (PIT-38) a nie z PIT-8C.

 • stratę można odliczyć od dochodów z tego samego źródła przychodu w latach następnych w ciągu 5 lat kolejno po sobie następujących;
 • wysokość obniżenia dochodu w latach następnych nie może przekroczyć w jednym roku 50% osiągniętej straty; art. 9 ust. 6 updof.
Jeden właściciel - jeden PIT-8C do wszystkich rachunków

 • PIT-8C sporządzany jest wspólnie dla wszystkich rachunków prowadzonych przez DM dla Klienta.
Współposiadacze

 • PIT-8C do rachunków wspólnych sporządzany jest odrębnie dla każdego współposiadacza w części proporcjonalnej do liczby posiadaczy;
 • nie ma możliwości wykonania jednego wspólnego PIT z udziałem 100% tylko dla wskazanego współposiadacza;
 • dochód z rachunku wspólnego wyliczany jest zbiorczo ze wszystkich operacji na aktywach rachunku, podział następuje na finalnym dochodzie.
Brak sprzedaży

 • w przypadku nie dokonania sprzedaży opodatkowanej, PIT-8C nie jest wystawiany;
 • jeżeli Klient ponosi tylko koszty związane z utrzymaniem rachunku (koszty dodatkowe) nie otrzyma PIT-8C;
 • koszty dodatkowe nie stanowią kosztu uzyskania przychodu, ani też nie są stratą. Brak przychodu - brak kosztów.
Opodatkowanie nierezydentów

 • zrównanie rezydentów z nierezydentami;
 • wszyscy otrzymają PIT-8C zarówno rezydenci jak i nierezydenci; 

Uwaga!
Wszystkie PIT-y 8C nierezydentów zostaną skierowane do Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Termin zapłaty podatku, PIT-38

 • podatek dochodowy z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyliczany jest samodzielnie przez podatnika (Klienta);
 • PIT-8C zawiera informacje, na podstawie których podatnik sporządza PIT-38;
 • dochodów objętych PIT-38 nie łączy się z innego rodzaju dochodami;
 • termin złożenia PIT-38 w Urzędzie Skarbowym i zapłaty podatku - do 30 kwietnia 2018 r.
Koszty uzyskania przychodów

 • Każdy wydatek, który służy uzyskaniu przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (poniesiony w celu uzyskania przychodu).
 • W oparciu o interpretacje Ministerstwa Finansów przyjmuje się, że do kosztów uzyskania przychodów podatnik będzie mógł zaliczyć w szczególności:
  • koszty zakupu sprzedanych papierów wartościowych,
  • prowizję pobraną przy sprzedaży i zakupie sprzedanych papierów wartościowych,
  • opłatę pobraną za aktywację rachunku/za prowadzenie rachunku.

Uwaga! Klient mógł ponieść w związku z prowadzoną działalnością jeszcze inne koszty, lecz DM nie jest uprawniony do ich wykazania w informacji PIT-8C. 
Uwzględnienie dodatkowych kosztów jest suwerenną decyzją podatnika i na podatniku spoczywa obowiązek ich udokumentowania.
Transfer instrumentów finansowych

 • transfer do innego domu maklerskiego - jest operacją nie mającą wpływu na podatek;
 • Dom Maklerski otrzymuje dane o cenie, dacie i sposobie nabycia transferowanych instrumentów finansowych;
 • transfer z innego domu maklerskiego do DM - na podstawie informacji otrzymanej od domu maklerskiego dokonującego transferu przenoszona jest cena, data oraz sposób nabycia instrumentów finansowych.

Uwaga! Klient mógł ponieść w związku z prowadzoną działalnością jeszcze inne koszty, lecz DM nie jest uprawniony do ich wykazania w informacji PIT-8C. Uwzględnienie dodatkowych kosztów jest suwerenną decyzją podatnika i na podatniku spoczywa obowiązek ich udokumentowania.

Czy odsetki od kredytu na zakup instrumentów finansowych są kosztem uzyskania przychodu?

 • Dom Maklerski Pekao nie rozstrzyga tego problemu;
 • tryb postępowania w Banku Pekao SA:
  • Bank /Oddział udzielający kredytu na wniosek Klienta będzie dokumentował wartość zapłaconych odsetek od kredytu oraz kwotę pobranej prowizji (formę potwierdzania wybiera Bank);
  • Klient w tej sprawie powinien skontaktować się z doradcą;
  • Klient podejmuje decyzję czy uwzględni koszt kredytu w PIT-38;
  • DM nie posiada informacji o koszcie kredytu.
Przychody opodatkowane bez względu na datę nabycia

 • Sprzedaż akcji pracowniczych nabytych przez pracowników na podstawie ustawy z dnia 30.08.1996 r, o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz. U. 2002 r. Nr 171 poz. 1397 z poźn.zm) oraz akcji nabywanych w tzw. ofertach zamkniętych (dla pracowników i członków organów spółek).
 • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze zawarcia umowy cywilnoprawnej.
 • Sprzedaż instrumentów finansowych nabytych w drodze darowizny (cena nabycia zawsze wynosi 0).
 • Sprzedaż instrumentów finansowych objętych w drodze spadku (data nabycia to data zapisania na rachunku spadkobiercy a cena nabycia stanowi równowartość wydatków poniesionych przez spadkodawcę, z wyjątkiem instrumentów finansowych stanowiących majątek wspólny małżonków, dla których zachowujemy datę nabycia na współwłasność przed śmiercią współmałżonka).
Dochody zwolnione z podatku

art. 19 ust 1 nowelizacji updf z 12 listopada 2003 (Dz. U. Nr 202 poz. 1956):
 • ze sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji i innych instrumentów finansowych kupionych przed 1 stycznia 2004 r. na giełdzie, na podstawie publicznej oferty i w regulowanym obrocie pozagiełdowym;
 • z realizacji nabytych przed tą datą i na takich samych warunkach instrumentów pochodnych;
 • z odpłatnego zbycia obligacji SP (np. dziesięcioletnich), nabytych przed 1 stycznia 2003 r. bez względu na sposób nabycia.
Opłaty za wydanie dokumentów

 • PIT-8C wydawany jest bezpłatnie;
 • wszystkie dokumenty z zasobów bieżących i archiwalnych wydawane Klientowi podlegają opłacie;
 • Klienta obowiązuje Taryfa Prowizji i Opłat.
Weryfikacja autentyczności podpisu na formularzu PIT-8C.

PIT-8C pobrany z https://www.pekao24.pl/ jest zabezpieczony podpisem elektronicznym. Elektroniczny podpis umożliwia weryfikację autentyczności pliku czyli m.in. faktu, że plik został wystawiony przez Dom Maklerski Pekao.

Podczas pobierania PIT-8C może pojawić się komunikat informujący o problemie z podpisem elektronicznym. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo pobrania dokumentu. Jeśli jednak chcesz zweryfikować autentyczność podpisu postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, która została przygotowana dla wersji programu Acrobat Reader 11.

Najnowszą wersję Adobe Reader możesz pobrać ze strony firmy Adobe: http://get.adobe.com/reader

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Otwórz PIT-8C i zapisz go na swoim komputerze.
2. Z menu po lewej stronie kliknij znaczek przedstawiający podpis (czerwona obwódka z numerem 1).3. Następnie wybierz „Szczegóły podpisu" i kliknij w „Szczegóły zatwierdzenia".4. Pojawi się okno o nazwie "Przegląd certyfikatów". Zaznacz z lewej strony „Katarzyna Net" (czerwona obwódka nr 1). Następnie wybierz zakładkę „Zaufanie" (czerwona obwódka nr 2) i kliknij w przycisk „Dodaj do zaufanych certyfikatów". Pojawi się wtedy kolejne okno o nazwie „Zabezpieczenie programu Acrobat", kliknij „OK" (czerwona obwódka nr 4).5. Pojawi się okno „Ustawienia importu kontaktu". Zaznacz wszystkie pola typu checkbox i kliknij „OK".6. Pojawi się okno „Przegląd certyfikatów". Kliknij „OK" i zamknij okno.7. Ponownie otwórz PIT-8C z miejsca, w którym został zapisany na dysku.
Wyświetli się komunikat potwierdzający poprawną weryfikację podpisu elektronicznego (czerwona obwódka nr 1). W zależności od lokalnych ustawień programu Adobe Reader informacja o autentyczności podpisu może się znajdować w „Panelu Podpisu" (czerwona obwódka nr 2).


Bankowość elektroniczna
Indeksy GPW


WIG | WIG20 | WIG30 | mWIG40
Dane rynkowe
Serwis Rynkowy
Serwis Analityczny
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
Zobacz również
Kontakt
Adres Centrali:
Dom Maklerski Pekao
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Telefony:
Infolinia transakcyjna:
800 105 800
(połączenie bezpłatne)
(22) 591 22 00
(wg stawek operatora)

Infolinia techniczna:
801 301 601
(jak za połączenie lokalne)
(22) 591 26 01
(wg stawek operatora)

Adresy internetowe:
Portal DM Pekao: www.dm.pekao.com.pl
Poczta elektroniczna: dm@pekao.com.pl
 
 
DM PEKAOOFERTA USŁUGREGULACJE I TARYFY OPŁATPOLITYKA PRYWATNOŚCIRODORYZYKO INWESTYCYJNEZASTRZEŻENIA PRAWNE